Wymień formy które powstały w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek

Pobierz

Najlepsze warunki do tworzenia takich form występują w obrębie progów rzecznych, w szczególności wodospadów.. 5.Podaj nazwy form powstałych w wyniku działalności lądolodu.. Nasilenie tych procesów jest zależne między innymi od: spadku rzeki, wielkości przepływu, prędkości wody, podłoża geologicznego, warunków klimatycznych.. Poziom podstawowy Materiał do samodzielnej pracy w dniu 22.. Materiał niesiony przez wodę w rzece nazywany jest rumowiskiem rzecznym.. Oblicz wysokość względną między schroniskiem a szczytem).. Rejestracja.. Polub to zadanie.. Od dawna ludzie osiedlali się w pobliżu rzek.. Wymień formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.. - W wyniku niszczącej działalności rzek powst - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Niejednorodność warstw tłumaczy wiele zjawisk, np. wybuchy wulkanów czy trzęsienia ziemi.Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Jako główne cechy ukształtowania naszego kraju należy wymienić: lokalizacja terenów górskich tylko w południowej części kraju; zajmują około 2 .2.. Formy takie w Polsce są powszechne np. w rzekach Tatr czy Karkonoszy.. Rynny -obniżenia znajdujące się pomiędzy rewami.rodzaj działalności rzeźbotwórczej-erozja denna,erozja wsteczna powstające formy terenu- Dolina V-kształtna, cofnięty próg wodospadu rodzaj transportowanego materiału skalnego-Transport grubego materiału skalnego - powstają otoczaki..

Wymień formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.

Wyjaśnij przyczynę drgań skorupy ziemskiej charakterystyczną dla obszarów górniczych.. 3.Podaj różnice pomiędzy lodowcem górskim a lądolodem.. a) Akumulacyjne : - Morena czołowa - wał (pagórki) tworzone przez materiał morenowy sypany przed czołem przez lodowiec który pozostaje przez dłuższy czas w jednym miejscu.. Podsumowanie Ziemia zbudowana jest z koncentrycznych warstw - skorupy, płaszcza i jądra.. W wyniku .Obszary, których dominujące formy rzeźby terenu powstały w wyniku działalności rzeźbotwórczej morza nazywamy pobrzeżami.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. Rejestracja.. 2010-09-17 15:19:46; Wymień 10 najdłuższych rzek Polski.. Intensywność rzeźbotwórczej działalności morza Wpływ morza na rzeźbę terenu zależy od: Skał budujących brzeg - im bardziej twarde tym mniejsza zdolność morza do rzeźbienia brzegu.FORMY RZEŹBY-CZYNNIKI RZEŹBOTWÓRCZE-PROCES TWÓRCZY pagórek -woda, materiał skalny-spływanie stożek napływowy- materiał skalny-akumulacja doliny rzeczne-woda (rzeka) , materiał skalny -erozja wgłębna, transport i akumulacja kanion- woda, materiał skalny -erozja wodospad- woda, głazy -erozja wsteczna meandry-nurt rzeczny-erozja bocznaFORMY POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI LĄDOLODU TO: •Moreny czołowe •Moreny denne •Głazy narzutowe (eratyki)- głazy przywleczone przez lądolód z odległych terenów( np. Eratyki w Polsce pochodzą z półwyspu Skandynawskiego) GŁAZ NARZUTOWY FORMY POWSTAŁE PO PRZEZ DZIAŁANIE EROZYJNE WÓD WYPŁYWAJĄCYCH Z LODOWCA (FORMY FLUWIOGLACJALNE)· Rynny polodowcowe- głębokie i długie doliny, wyrzeźbione przez rzeki płynące pod lądolodem · Jeziora polodowcowe- rynny polodowcowe wypełnione wodą · Lessy- powstały w wyniku wietrzenia skał, powstawała drobna, pylista zwietrzelina; wiatr przenosił pył a obszary porośnięte trawą; rośliny odradzały się.1.Opisz proces erozji rzecznej..

2.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.

Wymień formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.. Zgłoś nadużycie Zadanie jest zamknięte.Formy powstałe w wyniku działalności lodowców górskich: doliny U-kształtne - są to dość głębokie i strome doliny, przypominające przekrojem literę U.. W przekroju poprzecznym mają one kształt litery U. Fiordy mają bardzo dużą głębokość.Rzeźbotwórcza działalność rzeki jest skutkiem transportu materiału niesionego przez wodę, jego akumulacji, a także erozji wynikającej z niszczenia podłoża.. Polub to zadanie.. Powstają w przybrzeżnej części zbiornika morskiego lub oceanu w wyniku spadku energii fal po ich załamaniu (przyczynia się to do spadku zdolności do transportu materiału skalnego).. Oblicz wysokość względną (Turysta startując spod schroniska na Morskim Okiem (1410 m n.p.m.) planuje zdobyć Rysy.. Celem lekcji jest poznanie procesów charakterystycznych dla rzeźbotwórczej działalności rzeki i morza, form powstałych w wyniku działalności wody w rzekach i w wynikuPrzykłady form rzeźby powstałych w wyniku .. powstałych w wyniku działalności budującej (akumulacji) Wody płynące Wody morskie Wody podziemne Lądolody Lodowce górskie Wiatr 45.. Logowanie.. Wymień dwa .Formy polodowcowe.. Działalność rzeki w biegu środkowym: rodzaj działalności rzeźbotwórczej- Erozja boczna, transport.Rzeźba powierzchni została ukształtowana na skutek sił działających we wnętrzu Ziemi i na zewnątrz, tutaj dla Polski to przede wszystkim działalność lodowca, wiatru erozja rzeczna..

1.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.

Logowanie.. Powstają w wyniku żłobienia doliny górskiej przez wody wypływające z czoła lodowca.równolegle do siebie (wysokość rew dochodzi do 10 metrów).. W przypadku procesów rzecznych występuje zależność odwrotnej proporcjonalności.Jakie są źródła zanieczyszczeń naturalne i powstałe w wyniku działalności człowieka ( tabelka w ćwiczeniagh) 2008-11-24 20:08:30; Wymień trzy formy terenowe powstałe podczas zlodowaceń 2020-01-12 22:26:47; Wymień formy terenu powstałych wyniku działalności lądolodów i wód polądolowych .. Wymień formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.. - W wyniku niszczącej działalności rzek powst - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Budowa rzekiCzynniki i procesy rzeźbotwórcze Ziemi.. 2010-09-17 15:19:46Formami, które powstały w wyniku erozyjnej działalności lodowców są także fiordy.. Każda z nich ma inne charakterystyczne cechy fizyczne i chemiczne.. CO jest procesem geologicznym i forma rzeźby terenu dla czynnika rzeźbotwórczego Lodowca górskiego 2 Co jest procesem geologicznym dla wody lodowcowej 3 Co jest czynnikiem rzeźbotwórczym i forma rzeźby terenu dla procesu geologicznego: akumulacja osadów podczas wycofywania się czoła lodowca 4 Co jest czynnikiem rzeźbotwórczym i procesem geologicznym dla formy rzeźby terenu .Geografia klasa I LO ( 25 - 29..

2011-03-09 21 ... Wymień formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.

2016-03-27 22:09:45; jakie są formy działalności społecznej?. 2.Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.. Najlepsze rozwiązanie 0 0 Konto usunięte 7.11.2010 (11:56) 1.. * Starorzecze,Formy powstałe w wyniku działalności rzek 2010-01-31 12:59:14; Wymień 3 nazwy dużych rzek 2012-11-06 17:20:32; Wymień formy terenu powstałych wyniku działalności lądolodów i wód polądolowych .. ZESTAW VI 1.1.. Ze względu na czas istnienia dzielimy je na: stałe - zasilanie w określonych porach roku, np. w okresie deszczowym, ale płynące cały rokNajwiększe formy powstające w wyniku eworsji, czyli kotły eworsyjne mogą osiągać głębokość od kilku centymetrów do ponad 20 m.. Zgłoś nadużycie Zadanie jest zamknięte.. Są to długie i wąskie zatoki o stromych zboczach, wcinające się głęboko w ląd..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt