Na podstawie ilustracji przedstawiającej oświetlenie ziemi

Pobierz

b) Na półkuli północnej dzień jest dłuższy / krótszy niż na półkuli południowej.Oświetlenie Ziemi w ciągu roku.. Wymagania na poszczególne oceny.. przedstawia podział na regiony geograficzne i podział .. (na podstawie ilustracji lub opisu) oraz wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości Polski; wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe oraz podaje .Strefy oświetlenia Ziemi - pięć stref, na które została podzielona powierzchnia Ziemi ze względu na warunki oświetlenia przez Słońce.. astronomicznych pór roku.. Stało się to podstawą wyróżnienia astronomicznych pór roku: a) 21 III - początek astronomicznej wiosny na półkuli północnej i astronomicznej jesieni na półkuli .Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu A / B. Tego dnia Słońce góruje w zenicie na C / D.. 2010-02-04 20:56:30STREFY OŚWIETLENIA ZIEMI Na podstawie odmiennego oświetlenia występującego w różnych szerokościach geograficznych wyróżniono pięć stref klimatycznych.. (Przy tego typu zadaniach zwracamy uwagę na to, gdzie Słońce góruje w zenicie, czyli pod kątem 90 o. obiegowego Ziemi • wyjaśnia, na jakiej podstawie.. Strona 2 z 8 1.3.. Granicami tych stref są zwrotniki, oraz koła podbiegunowe.Oceń na podstawie rysunku (rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu 22 grudnia), czy podane informacje są zgodne z prawdą..

Na tej podstawie wyróżniono pięć stref oświetlenia Ziemi.

na podstawie ilustracji • wymienia następstwa ruchu.

O czym będziemy się uczyć na lekcjach• podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia Ziemi a strefami klimatycznymi • charakteryzuje strefy klimatyczne pod względem warunków sprzyjających działalności człowieka Wśród minerałów i skał.. a) Słońce świeci w zenicie na zwrotniku Koziorożca / zwrotniku Raka / równiku.. B. eoliczną 2 .• wymienia strefy oświetlenia Ziemi i wskazuje ich granice na mapie lub globusie Uczeń: • rozpoznaje rodzaje ciał niebieskich przedstawionych na ilustracji • opisuje dzienną wędrówkę Słońca po niebie, posługując się ilustracją lub planszą • omawia wędrówkę Słońca po niebie w różnych porach roku na podstawie ilustracjiziemi na Islandii • wyjaśnia, dlaczego w Europie na tej samej szerokości geograficznej występują różne typy i odmiany klimatu • podaje zależności między strefami oświetlenia Ziemi a strefami klimatycznymi na podstawie ilustracji oraz map klimatycznych • przedstawia rolę Unii Europejskiej w przemianach społecznych i• przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku na podstawie ilustracji • wyjaśnia, na jakiej podstawie wyróżnia się strefy oświetlenia Ziemi • charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi z uwzględnieniem kąta padania promieni słonecznych, czasu trwania dnia i nocy oraz występowania pór roku .Plan dydaktyczny Planeta Nowa dla klasy 6 Rok szkolny 2019/2020 1 godzina tygodniowo Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych PP Uwagi 1..

Na ilustracji zostało przedstawione oświetlenie Ziemi w dniu 22 grudnia.

Znajduje się pomiędzy zwrotnikiem Raka i Koziorożca.. wyróżnia się strefy oświetlenia.. Ograniczone są one umownymi liniami - zwrotnikami i kołami podbiegunowymi, które są zaznaczone na mapach i globusach.Ziemia w swej wędrówce po orbicie zwracać się zaczyna ku Słońcu ponownie półkulą północną.. Oblicz, o której godzinie czasu strefowego rozpocznie się w Warszawie transmisja zawodów sportowych, które zaczną się o godzinie w Toronto (79 23'W).• przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku na podstawie ilustracji • wymienia następstwa ruchu obiegowego Ziemi • wyjaśnia, na jakiej podstawie wyróżnia się strefy oświetlenia Ziemi.. Zaznacz odpowiedź A, B, C lub D oraz 1, 2 lub 3.. Nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity powoduje, że miejsce padania promieni zenitalnych (prostopadłych do powierzchni Ziemi) zmienia się w ciągu roku.. konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) .Zadanie wykonaj na podstawie ilustracji przedstawiającej fragment biegu Wisły.. Granicami tych stref są zwrotniki i koła podbiegunowe Strefa międzyzwrotnikowa.. Uczeń: • opisuje budowę Układu SłonecznegoOblicz oświetlenie ziemi 22 grudnia to działanie: h=90-90-23stopnie27minut 2011-03-05 12:42:15 Jaki typ jeziora , ze wzgledu na charakter przepływu , przedstawia poniższa ilustracja ?.

Na ilustracji przedsta-wiono działalność A. fluwialną w 1. górnym biegu Wisły.

Planeta Nowa 6 .. w pierwszych dniach.. Strefowe oświetlenie Ziemi Biorąc pod uwagę różnice w oświetleniu Ziemi w ciągu roku na różnych szerokościach geograficznych wyróżniono pięć stref.. Astronomiczne pory roku.. Na podstawie ilustracji, 0-3 p. przedstawiającej oświetlenie Ziemi w jednym z dni roku, podkreśl w poniższych zdaniach prawdziwe informacje.. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F - jeśli jest fałszywa.. Budowa wnętrza Ziemi • wymienia nazwy wybranych skał i minerałóww różnych porach roku na podstawie ilustracji • omawia przebieg linii zmiany daty • przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku na podstawie ilustracji • wymienia następstwa ruchu obiegowego Ziemi • wyjaśnia, na jakiej podstawie wyróżnia się strefy oświetlenia Ziemi Uczeń:•wskazuje na mapie obszary występowania wód artezyjskich na Ziemi •omawia mechanizm funkcjonowania gejzerów •wymienia obszary występowania gejzerów •przedstawia warunki powstawania źródeł •omawia powstawanie źródeł i ich rodzaje na podstawie ilustracji •opisuje typy wód mineralnych •omawia znaczenie gospodarcze wód .na Ziemi i Grenlandiiwymienia obszary występowania gejzerów wieloletniej zmarzliny Uczeń: omawia cykl hydrologiczny na podstawie schematu przedstawia bilans wodny na Ziemi i jego zróżnicowanie w różnych warunkach klimatycznych wskazuje na mapie obszary o deficycie oraz zasolenia mórznadmiarze wody Czas obiegu minimalnie się zmienia w kolejnych latach, więc możemy podawać go tylko w przybliżeniu.obiegowy Ziemi, oświetlenie Ziemi, układ horyzontalny.. w oświetleniu Ziemi .. Na obszarze między kołem podbiegunowym północnym a biegunem północnym panuje noc polarna.. Jeżeli jest to na zwrotniku Raka to jest to 22.06, jeżeli na równiku to jest to dzień równonocy wiosennej lub jesiennej (21.03 lub 23.09), natomiast jeśli .Wędrówka Ziemi wokół Słońca ze stałym nachyleniem osi obrotu powoduje, że jej powierzchnia oświetlana jest w różny sposób.. 1. strefa międzyzwrotnikowa - wysokości Słońca w południe wskazują, że od Zwrotnika Raka przez równik do Zwrotnika Koziorożca ciągnie się obszar, w którym promienie .11) Zadanie wykonaj na podstawie ilustracji, na których przedstawiono zmiany długości dnia i nocy w ciągu roku na różnych szerokościach geograficznych (A-D) oraz oświetlenia Ziemi w .Ruch Ziemi wokół Słońca odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc na układ Ziemia‑Słońce od strony półkuli północnej).. starorzecza bieg Wisły w XVIII wieku współczesny bieg Wisły 0 3 km Zadanie 13.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt