Kompetencje zastępcy dyrektora szkoły

Pobierz

Układania planu lekcji, 5.. Jeżeli dyrektor przedstawił zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, według mojej opinii wicedyrektor miał .17.. .Jego obowiązki powinien przejąć wicedyrektor ds. przedszkolnych.. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor, a w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.06 kwietnia 2018, 10:38.. Dyrektor zatrudnia odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, nadzoruje ich pracę i dba o rozwój zawodowy.. 1): - zatwierdzenie planów pracy szkoły, .. - propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji .Musi on spełnić szereg wymogów na dyrektora szkoły.. Realizuje ustalenia rady pedagogicznej, a wszystko to ma na celu stworzenie optymalnych warunków do rozwoju i samodzielnej pracy uczniów.Według wojewody dolnośląskiego oznacza to, że inny nauczyciel może zastępować dyrektora szkoły tylko w sytuacji, kiedy w szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora.. Do pierwszej (najistotniejszej) grupy kompetencji zalicza się następujące uprawnienia: zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły 8,Dec 10, 2021Zastępstwo za dyrektora przedszkola i zakres kompetencji zastępcy..

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły./ fot. Fotolia.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora szkoły określają: ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. Za powołanie wicedyrektora odpowiada dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady szkoły oraz rady rodziców.. 9 ustawy Prawo .. Rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, 6.Dec 13, 2021Sep 27, 2021Zastępstwo za dyrektora szkoły rozciąga się na wszystkie czynności, do jakich dyrektor szkoły jest uprawniony, łącznie z wykonywaniem nadzoru pedagogicznego.. Wskazanie tej osoby należy do kompetencji organu prowadzącego.. Do zadań zastępcy dyrektora w szczególności należy: a) kierowanie procesem dydaktyczno - wychowawczym, b) przygotowywanie projektów organizacyjnych szkoły, c) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym wyznaczonych .Lista obowiązków dyrektora szkoły jest bardzo obszerna - obejmuje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz cały szereg działań pozadydaktycznych.. Spośród najważniejszych można wskazać wykształcenie wyższe i tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne i posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela..

Dotyczy to jednak tylko sytuacji nieobecności dyrektora w szkole lub placówce.

Pomóż w tworzeniu celów dla całej szkoły, w tym związanych z nauką i zachowaniem uczniów.Zgodnie z art. 39 ust.. Nie jest zatem możliwe powołanie wicedyrektora po wcześniejszym odwołaniu lub rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły.. Data aktualizacji dokumentu: 21 października 2020.. 2;Funkcję tę należy w pierwszej kolejności powierzyć wicedyrektorowi, ogłaszając jednocześnie konkurs na nowego dyrektora szkoły.. Sprawdzania dokumentacji pedagogicznej, w tym dokumentacji przebiegu nauczania, 4.. Nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora szkołyApr 2, 2021Ponadto od dobrego dyrektora szkoły oczekuje się umiejętności diagnozowania, słuchania, obserwacji, dobrej komunikacji i współpracy, integrowania i motywowania zespołu nauczycieli, budowania relacji z rodzicami i angażowania ich w życie pla-Obowiązki zastępcy dyrektora.. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący (art. 69 ust.. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust..

Sprawowania nadzoru pedagogicznego w zakresie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, 2.

Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Ponadto, musi on mieć ukończony chociażby kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, posiadać .Do kompetencji rady pedagogicznej należy (art. 41 ust.. Nadzór nad personelem instruktażowym i nieinstruktażowym.. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.1.. 7 ustawy o systemie oświaty, w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny Jak powinna wyglądać procedura wyznaczenia przez organ prowadzący nauczyciela zastępującego dyrektora w przypadku gdy dyrektor szkoły jest na .Głównym obowiązkiem dyrektora jest dbanie o dydaktyczny i wychowawczy poziom swojej szkoły.. Hospitowania lekcji i zajęć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt