Podsumowanie koncepcji pracy szkoły

Pobierz

Wejście w życie rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym1, a wraz z nim wymagania 2.1.. Reforma edukacji daje każdej szkole szerszą niż dotychczas autonomię.. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor wraz zespołem nauczycielizgadzali.. JANA MATEJKI W KATOWICACH NA LATA 2011 - 2016 Koncepcja została opracowana w oparciu o najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły: 1.. (Dz. U. z 2017 r., poz.356)Pytanie: Czy plan pracy szkoły i koncepcja pracy szkoły to jeden dokument, czy może dwa różne?. Natomiast wiedzę zdobywano "przy okazji".Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata.. Czy rada pedagogiczna podejmuje koncepcję uchwałą?. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor wraz zespołem nauczycieli przygotowujących Plan Pracy Szkoły na kolejny rok szkolny dokonają przeglądu zadań w podstawowych obszarach szkoły.KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM.. Klasy II-III i IV-V zaplanowane są do pracy w łączeniu, ze względu na małą liczbę dzieci.Ewaluacja koncepcji.. Głównym celem szkoły było pobudzanie wrodzonych zdolności dzieci, zainteresowań, wzbogacanie doświadczeń i samodzielna praca.. Celem takiej koncepcji jest odpowiedź m.in. na następujące pytania: Jak przedstawia się obecna sytuacja szkoły?. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawyOkreślenie słabych i mocnych stron pracy szkoły podczas pracy warsztatowej Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców w dniu 07.03.2012r..

Co utrudnia rozwój szkoły?

Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.. Jakie są możliwości rozwoju szkoły?Opracowanie i elementy koncepcji pracy szkoły.. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015 -2020 ROZDZIAŁ I Podstawa prawna Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 3.. Małgorzata Celuch Wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora.. "Szkoła ma koncepcję pracy" (analogicznie przedszkole i inna placówka oświatowa) spowodowało, że jej posiadanie stało się obligatoryjne.. Stąd też nie tylko musi ona stworzyć własną koncepcję profilu pedagogicznego, ale tez dbać o jego właściwą realizację.KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2017-2021 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W OTWOCKU Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: .. pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.. z wykorzystaniem analizy SWOT.. Nie ma już dylematu mied czy nie mied koncepcji, gdyż przepisy prawa zamykają sprawę.Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Niniejsza koncepcja została opracowana na lata 2014 - 2019..

Co stymuluje rozwój szkoły?

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015 -2020 4.. Baza i finanse szkoły .PODSUMOWANIE Koncepcja pracy szkoły na lata 2014 - 2019 opiera się na czterech głównych założeniach: uczniowie czują się w szkole bezpiecznie; nabywają umiejętność ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji, odpowiedzialności za swoje działania, wrażliwość na potrzeby innychROZDZIAŁ VI PODSUMOWANIE I SPOSOBY EWALUACJI KONCEPCJI PRACY str. 21 3.. Szkoła opiera prac ę na współdziałaniu nauczycieli, rodziców i uczniów.. Koncepcja pracy jest co roku realizowana i modyfikowana z udziałem wszystkich grup społecznych szkoły Nauczyciele, rodzice i uczniowie współpracuj ą nad aktualizowaniem koncepcji pracy szkoły.. Ewaluacja Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem na okres 1-go roku.. Ewaluacja i doskonalenie pracy szkoły wykonywaneKoncepcja pracy.. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem na okres pięciu lat.. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)6.. Organy szkoły, jakimi są: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski znają swoje zadania.Mocne strony szkoły to: wykształcona kadra nauczycielska, dość dobra baza szkoły biorąc pod uwagę budynek, ilość pomieszczeń, jednozmianowość, mało liczne klasy; z przeprowadzonej ankiety na temat działalności szkoły wynika, że znacznie większa część uczniów bardzo lubi swoją szkołę, zarówno uczniowie jak i rodzice są zadowoleni z oferty zajęć pozalekcyjnych.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest strategią działania w wyznaczonym czasie tj. pięć lat..

Omówienie zasad pracy grup fokusowych.

Podsumowanie spotkania, wolne głosy, wnioski, odczytanie protokołu, ewaluacja.. Leszek Zaleśny; 29 stycznia 2011 r.PODSUMOWANIE.. 2.Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.. Zapisy w planie pracy szkoły niewiele się różnią od zapisów koncepcji.. W roku szkolnym 2013/14 do naszej placówki będzie uczęszczało 93 uczniów, w tym 25 będzie uczyło się w oddziale przedszkolnym.. Podsumowanie półrocza, czyli jak i kiedy przeprowadzić rady pedagogiczne.. Każda z propozycji teoretycznych mówi jedynie o pewnej ścieżce zachowań dla dyrektorów szkół, dlatego też każda z nich może być uznana za nieco zawężoną.MISJA SZKOŁY: " W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek.. A tymczasem pod koniec każdego roku szkolnego nauczyciele jak mantrę powtarzają, że czeka ich jeszcze "nudne" i nie do końca potrzebne podsumowanie pracy szkoły przez dyrektora.Koncepcja pracy szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej kierunki pracy i rozwoju.. Wybór protokolantów.. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn.zm.). Wybór grup fokusowych.. Szkoła to bezpieczeństwo, przyjaźń i partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, radość i zabawa, twórcze działanie, pozytywne myślenie, zaangażowanie w naukę, rozwijanie własnych zdolności.Koncepcja pracy przedszkola na lata 2018 - 2022,,Dobry wychowawca, ..

Bardziej szczegółowoPrzypomnienie istoty koncepcji pracy szkoły.

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.. 2017 poz. 356), .Obok szkoły został umiejscowiony plac zabaw, z którego korzystają mieszkańcy wsi.. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.. 2017 poz. 59 z późn.zm.). stawał się coraz bardziej człowiekiem".. Opieka i wychowanie 3.. Praca warsztatowa grup.. Współpraca ze środowiskiem 5. w latach 2016 - 2020.. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.Celem ewaluacji jest takie poszerzenie wiedzy o szkole, o własnej pracy, aby dała ona podstawę do planowania rozwoju szkoły.. Dydaktyka 2.. Ma charakter kroczący i wieloletni.. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Podsumowanie wyników analizy na spotkaniu liderów zespołów zadaniowych w dniu 25.04.2011r.Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, a znaczna jej część oprócz przygotowania przedmiotowego, posiada kwalifikacje do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.Szkoła powstała na wzór samowystarczalnego gospodarstwa domowego, w którym dzieci aktywnie wykonywały różne zajęcia rzemieślnicze i gospodarcze.. Kierowanie zespołem ludzkim.. Uświadamia szeroko pojętemu środowisku skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniu wszystkich podmiotówKoncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej.. Szkoły Podstawowej nr 3 im.. Stanowi zbiór priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji szkoły.. Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności i profilaktyki zdrowia psychicznego.. Dzięki temu nie kończy się wraz z realizacją zadania, ale wiąże planowanie bieżącej pracy (na dany rokKażdy dyrektor doskonale wie, że zawsze należy dokonywać podsumowania pracy za jakiś okres, tym bardziej po upływie roku szkolnego.. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.. Z pewnością będzie podlegać zmianom.. Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły celem uzyskania informacji stanu faktycznego, opracowanie programów naprawczych, podniesienie jakości pracy szkoły.. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - różnice w wykazach gmin i .pracy szkoły.. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt