Specyfikacja techniczna roboty elektryczne

Pobierz

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2.. Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót ulegających wSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-01 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1.. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 1.4.2. : obręb: XIII INNE BUDYNKI MIESZKALNE 63-405 Sieroszewice dz. nr: 249/2 301707_2 0011-Sieroszewice inwestor: GMINA SIEROSZEWICE ul.technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn.. Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwy i kody zamówienia wg CPV: Kod 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Kod 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Kod 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Kod 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowegoSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE KODY CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.. Przedmiot i zakres robót 1.3.. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace: − rozdzielnice energetyczne; − montaż infrastruktury kablowej;Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. w zakresie podanym w punkcie 1.4..

STWiORB - wewn ętrzne instalacje elektryczne.

e) Polskie Normy (przedmiotowe) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora, stanowią część umowy i są obowiązujące dla Wykonawcy.. Pozna ńskiej 91 w Kobylnicy.. 1.2 Zakres stosowania STPrzedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach obr 4, dz. nr 380.. Zakres robót obj ętych ST 1.4. przedmiotem specyfikacji technicznej /st/ są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z wykonaniem inwentaryzacji i wymiany istniejących wewnętrznych linii zasilających, rozdzielni głównych i tablic bezpiecznikowych piętrowych prądu przemiennego 0,4 kv w budynku wydziału technologii i inżynierii …Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt..

45311100-1 Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznej.

45311200-2 Roboty monta żowe osprz ętu elektrycznego i opraw o świetleniowych .Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.. Przedmiot ST 1.2.. 1.3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Branża elektryczna DANE INWESTYCJI temat/nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO-SOCJALNEGO kategoria obiektu bud.. Zakres robót objętych SST .. Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 1.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót elektrycznych, które zostan wykonane w wyniku prowadzonych robót przy budowie zaplecza socjalnego dla wietlicy wiejskiej wraz z .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten CPV 29861300-5 - System kontroli dostępu .. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4.. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji TechnicznejPrzedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z układaniem i monta żem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, monta ż osprz ętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in żynieryjnego..

Zabezpieczenie placu budowy 1.4.4.45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne SPIS TREŚCI.

Kod CPV: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-E Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych INSTALACJE ELEKTRYCZNE4 days agoGminny O środek Zdrowia, ul. Wyzwolenia 2, 42-267 Suszec.. .Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych.SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-00.00.01 ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE 1.WSTEP 1.1.. 1.1.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-E.. 1 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 1.. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia ZADANIE: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRASNOBRODZIE PRZY UL. LELEWELA 37 DO WYMOGÓWspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt roboty elektryczne, teletechniczne klasyfikacja robÓt wg cpv grupa : 45300000-0 klasa : 45310000-3 kategorie : 45311000-0 , 45317000-2 , 45314310-7 zadanie : budowa collegium medicum w warszawie inwestor : uniwersytet kardynaŁa stefana wyszyŃskiego w warszawie ul.przedmiot st specyfikacja techniczna st-03 "roboty instalacyjne elektryczne" odnosi si ę do wymaga ń technicznych dotycz ących wykonania i odbioru robót instalacyjnych w bran ży elektrycznej, które zostan ą wykonane w zadaniu: zmiana sposobu u żytkowania budynku o światowego na usługowy i budowa budynku gara żowo-magazynowego z myjnią bystrzyca …SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 1..

Organizacja robót, przekazanie placu budowy 2.45310000-3- roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn ętrznych 1.

Inwestor: Gmina Lubsza Adres: 49 - 313 Lubsza ul. Brzeska nr 16 Data wykonania: październik 2016 r. Opracował: Władysław Ryszard Sztorc ul.Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną przewiduje wykonanie : - instalacji systemu oddymiania i przewietrzania klatek schodowych, - instalacji sterowania drzwiami pożarowymi , - modernizacji instalacji systemu sygnalizacji pożarowej , - wydzielenie klatki schodowej dla systemu oddymiania .. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.. Ogólne wymagania 1.4.1.. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw ę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. Zakres robót objętych SST.. Zakres stosowania ST 1.3.. J. Kusoci ńskiego na harcówk ę. : lokalizacja: nr działki : jednostka ewid.. Nazwa zamówienia Instalacja elektryczna wewn ętrzna w przebudowywanym budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Cz ęść ogólna 1.1.. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuNiniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. i doprecyzowanych w punkcie 1.3.. CZĘŚĆ OGÓLNA.. Przekazanie placu budowy 1.4.3.. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace: -montaż instalacji oświetlenia -montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 1.5.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I OD IORU RO ÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI 1.WSTĘP 1.1.Uwagi wstępne 1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 1.4.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 1.5.Roboty towarzyszące 1.6.Roboty specjalneSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Zadanie: Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice Gmina Lubsza Zasilanie elektryczne pompowni ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt