Główne etapy rozwoju unii europejskiej

Pobierz

02 W 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG).Unia Europejska wyrosła z Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali ( European Coal and Steel Community ), powołanej na podstawie traktatu paryskiego, podpisanego w 1951 r. przez sześciu członków założycieli: Belgię, Holandię i Luksemburg (kraje Beneluksu ), Niemcy Zachodnie (RFN), Francję i Włochy.Proces integracji europejskiej przebiegał w następujących etapach, które możemy nakreślić następująco: 1. zainicjowanie strefy wolnego handlu; REKLAMA.. Państwa nie były jeszcze gotowe całkowicie zrezygnować ze swojejJan 27, 2022Unia Europejska stanowi końcowy etap integracji.. Cywilizacja rzymska.. Warianty tytułu.W styczniu 1997 roku rząd przyjął Narodową Strategię Integracji.. ścisłe przestrzeganie prawa międzynarodowego.. Uczeń:Plik przedstaw cele i główne etapy rozwoju unii europejskiej.pdf na koncie użytkownika emilsoegaard • Data dodania: 19 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Koncepcje integracji europejskiej.. Date: 2002 Type:Nowy artykuł dotyczący praw podstawowych ( art. 6 TUE) stanowi, że Karta praw podstawowych Unii Europejskiej jest wiążąca dla organów UE oraz państw członkowskich w zakresie stosowania prawa unijnego..

Główne etapy rozwoju obligatoryjnych systemów emerytalnych w Europie.

W 1946 roku w Zurychu Churchill wzywa do stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy opartych na współpracy francusko-niemieckiej.. Zakładała utworzenie państwa związkowego - federacji.. Bizancjum i Kościół wschodni.. Ocalenie Polski przed najazdem bolszewickim.Europy, Socjalny Fundusz Rozwoju, Europejskie Centra Młodzieży.. 1945-59 Pokój w Europie i początek współpracy Jak współpraca powojenna w Europie doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, podpisania traktatów rzymskich i powstania Parlamentu Europejskiego.. Arabowie i świat islamski.. Najdawniejsze dzieje człowieka.. Bazowe multimedia w powyższym załączniku są puste, jak określić niniejsze multimedium?. Przez to, że artykuł odnosi się do Karty, Karta stała się prawnie wiążąca na poziomie Unii Europejskiej.. Dziedzictwo antyku.. Chrześcijaństwo.. Federacja miałaby silny ponadnarodowy rząd odpowiedzialny .III etap edukacyjny 1.. Rada Europejska.. Cywilizacje Bliskiego Wschodu.. Główne zadanie tej instytucji polega na podejmowaniu działań zmierzających do rozwoju, utrzymania i ochrony demokracji pluralistycznej i rządów .11) charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach ; 12) przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej; 13) opisuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej..

W dokumencie tym określono główne cele i drogi dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.

Żądania federalistów utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy okazały się przedwczesne.. Autorzy.. Początki komunizmu w Polsce.. na czym polegał proces integracji europejskiej, przedstawiając jego główne etapy; jacy politycy odegrali najważniejszą rolę w procesie integracji europejskiej; wymieniać członków Unii Europejskiej.Jan 29, 2021Etapy Unii Europejskiej 1.STREFA WOLNEGO HANDLU-brak ceł wew 2.UNIA CELNA-wspólna taryfa celna 3.WSPÓLNY RYNEK-swobodny przepływ ludzi,towarów, usług i kapitału 4.UNIA GOSPODARCZA-Harmonizajca polityki gospodarczej 5.UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA (1.I.1999)-wspólna waluta, jednolita polityka .Główne etapy rozwoju UE 01 01 Zalążek UE powstał po drugiej wojnie światowej.. Miasto, port, rozwój handlu zbożem.. propagowanie solidarności i wzajemnego szacunku między narodami, wolnego i uczciwego handlu, walka z ubóstwem i ochrona praw człowieka.. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw i rządów krajów Unii Europejskiej.Gdańsk - Polska spichlerzem Europy..

Więcej informacji o latach 1945-59działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju na świecie.

Warszawa stolicą Polski.. Zgodnie z tą koncepcją państwa powinny zrzec się swoich suwerennych kompetencji i przekazać je wspólnym, ponadnarodowym organom.. 2. działania zmierzające do zaistnienia unii celnej; 3. powstanie wspólnego rynku; 4.ukształtowanie się unii gospodarczej; 5. pełna integracja gospodarcza.Najważniejszymi założeniami Lizbony są zniesienie podziału na Wspólnotę Europejską i Unię Europejską, nadanie Unii Europejskiej osobowości prawnej, przekształcenie Unii w organizację międzynarodową, zniesienie podziału filarowego, dodanie nowych polityk, uszczegółowienie zasad rządzących Unią, podział kompetencji pomiędzy Unię a państwa członkowskie, sprecyzowanie katalogu źródeł prawa Unii, sprecyzowanie procedur stanowienia i rewizji prawa pierwotnego Unii .Dowiedz się, jak powstała Unia Europejska i jak się rozwijała przez ostatnie dziesięciolecia.. Cele UE zostały zapisane w art. 3 traktatu z Lizbony.Etapy powstawania Unii Europejskiej 1.- 1946 - Winston Churchill, w Zurichu, mówił o potrzebie stworzenia "stanów zjednoczonych Europy" 2.- 1947 - Uruchomiony został amerykanski Plan Marshalla, którego celem było udzielenia pomocy dla wszystkich krajów Europy, 3.- 1948 - Utworzono Organizacje Europejskiej Współpracy Gospodarczej dla zarzadzania amerykanskim Funduszem Marshalla, przekształconej w Organizacje Współpracy Gospodarczej, 4.- 1948 - Beneluks, Holandia, Belgia i .Do głównych instytucji Unii Europejskiej należą: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej..

Pierwsze etapy integracji polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, odnoszą z niej korzyści, a zatem będą raczej unikać konfliktów.

Koncepcja federacyjna.. dział: Stosunki międzynarodowe.. Idea zjednoczenia kontynentu sięga bowiem starożytności, chociaż swe nowoczesne oblicze datuje od lat pięćdziesiątych XX stulecia.. Bitwa Warszawska.. Rozkwit kultury za ostatniego króla.. Udręki niewoli, germanizacja, rusyfikacja.. Obiady czwartkowe króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.. Starożytny Izrael.. Strajk dzieci we Wrześni.. 11.- główne etapy europejskich procesów integracyjnych w przeszłości oraz współcześnie - podstawowe uwarunkowania mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej - czynniki mogące wpływać na przyszły kształt procesów integracji w Europie w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafić: - wyjaśnić genezę współczesnych procesów integracyjnych w Europie- geneza i etapy integracji Europejskiej; główne etapy rozwoju Unii Europejskiej; - nowe zagrożenia dla ładu międzynarodowego; przyczyny i uwarunkowania rozwoju terroryzmu w Europie i na świecie; - proces industrializacji i funkcjonowanie gospodarki planowej w PRL (m.in. "mała stabilizacja", "cud na kredyt");2002 | nr 15 Unia Europejska: Gospodarka Polski na drodze do Unii Europejskiej | 79--88 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt