Wymagania edukacyjne na koniec klasy 1

Pobierz

Wypowiedzi ustne - wyrażanie myśli w formie zdań, dialogi, opowiadania, opisy, sprawozdania, opowiadanie historyjek obrazkowych.. Początkowa nauka czytania i pisania.. EDUKACJA POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń: Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i .PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PO KLASIE PIERWSZEJ UCZEŃ KLASY PIERWSZEJ POWINIEN NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO: 1.. Czytanie tekstu i rozumienie jego sensu.. Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100.. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać.. Realizuje proste schematy rytmiczne.. Z dnia: 23 czerwca 2022 .WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Uczeń kończący klasę drugą powinien: EDUKACJA POLONISTYCZNA 1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: porozumiewać się z rówieśnikami, z osobami dorosłymi; opisywać przedmiot lub sytuację; wypowiadać się na podany temat;2.. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia W kulturalny sposób zwraca się do .Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasy 1-3 Aktualności Innowacje Pod śródziemnomorskim słońcem Włochy Rzym Florencja Ravioli warsztaty kulinarne Cinque Terre Wenecja Spaghetti warsztaty kulinarne Sałatka Caprese warsztaty kulinarne Malarstwo włoskie Toskania Nauka programowania: Baltie, Scratch, roboty (sterowanie, programowanie)1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY PIERWSZEJ Nowa podstawa programowa dla I etapu edukacji stanowi kontynuację treści zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego EDUKACJA TREŚCI NAUCZANIA PRZEWIDYWANE EFEKTY EDUKACYJNE (UMIEJĘTNOŚCI, WIADOMOŚCI, SPOŁECZNIE AKCEPTOWANE ZACHOWANIA) EDUKACJA POLONISTYCZNA 1 .Wymagania edukacyjne na koniec klasy I szkoły podstawowej EDUKACJA POLONISTYCZNA Uczeń kończący klasę I: W zakresie słuchania: • uważne słucha wypowiedzi nauczycieli, innych osób z otoczenia; • wykonuje proste polecenia; • wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji;WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się..

Przewidywane osiągnięcia ucznia na zakończenie klasy 1.

Jeżeli, któraś z nich nie zostanie przez ucznia osiągnięta, to na świadectwie przed każdymWymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - kl. II zgodne z nową podstawą programową EDUKACJA Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) Wymagania na ocenę dostateczną (3) Wymagania na ocenę dobrą (4) Wymagania na ocenę bardzo dobrą (5) Wymagania na ocenę celującą (6) POLONISTYCZN A - rozpoznaje wszystkie litery i dwuznaki,WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I.. Prace pisemne -kartkówki i sprawdziany z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz społecznej; redagowanie zdań, notatek z lekcji, opowiadań, opisów, życzeń,Warunki i sposób realizacji.. Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000.. Edukacja polonistyczna Rozpoznawać wszystkie litery alfabetu Czytać wyrazy, krótkie teksty płynnie.. Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000.. Dbałość o kulturę języka.. EDUKACJA POLONISTYCZNA Słuchanie:WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności społecznych uczeń: Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują..

Przewidywane osiągnięcia ucznia na zakończenie klasy I.

Edukacja muzyczna.. Uczeń kończący klasę I: 1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:Wymagania edykacyjne dla klas 1-3.. Odpowiadać na pytania pełnym zdaniem Budować zdanie i je prawidłowo wypowiadaćpląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki).. Edukacja wczesnoszkolna jako pierwszy etap kształcenia w systemie szkolnym obejmuje trzy lata nauki w klasach I-III.. Wymagania w kl. I-III; Wymagania w kl. IV; Wymagania w kl. V; Wymagania w kl. VI; Wymagania w kl. VII; Wymagania w kl. VIII; Organizacja nauki i opieki.. Nowa podstawa programowa dla I etapu edukacji stanowi kontynuację treści zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.. Edukacja polonistyczno- społeczna: • potrafi zastosować otrzymaną informację do wykonania zadania, ćwiczenia bądź innego rodzaju aktywności, • rozumie wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, • potrafi powtórzyć uzyskaną informację, • odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące prze­kazanych informacji,Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i końcoworoczną.. Nazwa.. Przepisy rozdziału 3a ww.. Uczeń kończący klasę III: 1) w zakresie odbioru muzyki: a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: - śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy, - gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) orazWYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I Nowa podstawa programowa dla I etapu edukacji stanowi kontynuację treści zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I OCENA CELUJĄCA Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy.1 day agoWymagania edukacyjne na poszczególne oceny - "Słowa na czasie" klasa 1 Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz .Edukacja matematyczna UCZEŃ: Liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000..

Przewidywane osiągnięcia ucznia na zakończenie klasy.

Nie przerywa wypowiedzi innych osób.. Plik.. Przewidywane osiągnięcia ucznia na zakończenie klasy II.1 WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE 1 2016/2017 ZACHOWANIE - wyrażone jest opisem i wskazuje postawy jakimi powinien wykazywać się uczeń kończący klasę pierwszą.. Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia.1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I Nowa podstawa programowa dla I etapu edukacji stanowi kontynuację treści zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń: Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują.. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1 ROK SZKOLNY 2020/2021 Opracowano na podstawie Programu nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia - edukacji wczesnoszkolnej- Elementarz odkrywców autorstwa - dr Teresy Janickiej- Panek, Wyd.. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.. Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.A domowym, w szkolnych uprawach W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń: Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka) Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowyJan 10, 2021Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej..

EDUKACJA PLASTYCZNAPodstawowe wymagania edukacyjne - klasa 1.

Ocena celująca (ARDZO WYSOKI STOPIEŃ WYMAGAŃ EDUKAYJNYH) •słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i osób z otoczenia w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie,W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1].. Nowa Era.. Charakteryzują ją: spokój i systematyczność procesu nauki; wielokierunkowość; dostosowanie tempa pracy do możliwości psychoruchowych każdego ucznia; dostosowanie poznawanych zagadnień .. Edukacje Uczeń Edukacja polonistyczna Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt