Wymagania na stanowisko wicedyrektora

Pobierz

1, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: 1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy; 2) spełnia wymagania określone w ust.. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia stanowiska .Stanowisko wicedyrektora tworzy się obowiązkowo w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (klas).. Oprócz podstawowych, takich jak pięcioletni staż pracy, wyższe wykształcenie pedagogiczne, prawnicze lub administracyjne, doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim, pracodawca oczekuje również:Program szkolenia.. Obsada stanowisk kierowniczych - niezależna opinia rady pedagogicznej.Jeżeli ponadto dyrektor szkoły podstawowej będzie chciał powierzyć mu stanowisko wicedyrektora (pod warunkiem, że organ prowadzący zgodził się na utworzenie stanowiska), musi wcześniej uzyskać opinię organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady szkoły jeżeli została powołana co do możliwości powierzenia tego stanowiska temu konkretnemu nauczycielowi (jednocześnie dyrektorowi gimnazjum) - art. 64 ust.. 1, który: ma co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;§ 8. wymagania formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora; b. rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk; c. forma zawarcia stosunku pracy;w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce Tekst pierwotny 1.Pozbawienie wicedyrektora dodatku funkcyjnego jest taką zmianą, czyli wymaga zachowania okresu wypowiedzenia, a ten zgodnie z art. 20 ust..

Kształcenie - odpowiedzialność wicedyrektora za nadzorowanie, monitorowanie i efektywność procesuTekst pierwotny.

Ponadto stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko wicedyrektora zespołu, w .Wymagania niezbędne: 1.. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje: § 1.. Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-26.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ).. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:Wymagania kwalifikacyjne dla wicedyrektora Stanowisko wicedyrektora w publicznej szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum profilowanym, technikum, technikum uzupełniającym, szkole policealnej może być powierzone nauczycielowi, który posiada: - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły,Stanowisko wicedyrektora szkoły artystycznej, oprócz osoby, o której mowa w ust..

1 ustawy- Prawo oświatowe.Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.

Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.1.. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w § 1 ust.. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); .. i zaadresowanych kopertach z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko wicedyrektora'' w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul .Konkurs na stanowisko wicedyrektora wydziału edukacji Jakie wymagania powinni spełniać kandydaci?. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674) wynosi trzy miesiące.projektowane zmiany mają polegać na wprowadzeniu wymagania, aby osoby zajmujące stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole i placówce oraz ich zespołach posiadały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat pracy, a nie - jak dotychczas - pozytywną ocenę dorobku …[Wymagania dotyczące kandydata na stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki] 1.. [Wymagania dotyczące kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej] Stanowisko dyrektora .Wymagania na dyrektora szkoły publicznej..

W mniejszych jednostkach, nawet jeżeli nie ma takiego wymogu, stanowisko takie może być utworzone, jednak pod warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego.

Osoby takie nie będą mogły sprawować tych funkcji w: 5-letnich technikach, szkołach policealnych placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia praktycznego,W przepisach o powołaniu wicedyrektora znajdziemy jedynie informację, że wybiera go dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Stanowisko wicedyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia może zajmować również nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły .szczegółowe wymagania, jakie powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko wicedyrektora szkoły i placówki publicznej, zostały zawarte w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 27.10.2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych …a.. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, ustawą wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw: a. wymagania formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora; b. rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub .a..

Kwalifikacje dyrektora szkoły niepublicznej W przypadku dyrektora szkoły niepublicznej, wymagania mu stawianie nie są tak rygorystyczne, jak w publicznych placówkach oświaty.3.

Na podstawie art. 62 ust.. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.. Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole na zastępstwo od grudnia a wymiar urlopu wypoczynkowego.. 1.Wicedyrektor członkiem komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego zamiast dyrektora szkoły.. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:Konstrukcja prawna stanowiska wicedyrektora w świetle aktualnych przepisów prawa, w tym przykładowe zakresy uprawnień i obowiązków Procesy zachodzące w szkole i obowiązki, które może przejąć wicedyrektor Procesy główne: 1.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Bądź pierwszy - skomentuj.Otóż ograniczono możliwość pełnienia funkcji dyrektora i wicedyrektora przez osoby nie mające wykształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich albo studiów II stopnia.. Warunki, które musi spełnić nauczyciel ubiegający się o stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze Na stanowisko wicedyrektora może być powołany nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, spełniający warunki określone w §7 ust.1 oraz §1 pkt 1 i 5-9: §7 ust.. Art. 97.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych p Nowy komentarz KOMENTARZE Brak komentarzy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt