Scenariusz zajęć moje wartości

Pobierz

Rozpoczęcie: Prowadzący podaje temat i cel zajęć, przy czym objaśnia je.. Potrafi mówić dobrze o sobie i innych.. Po krótkim zastanowieniu się wszyscy zapisują 3 przymiotniki, które określają ich najlepsze cechy (dobre strony), na przykład: Dalej, wiewiórko!. Uświadomienie dzieciom istnienia w świecie różnych wartości; Umiejętność poszukiwania i siebie i kolegów mocnych stron; Wzmacnianie poczucia własnej wartości a także szanowania wartości innych;Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu scenariusza zajęć dla dzieci 5-6 letnich odpowiadającego tematyce i zagadnieniom merytorycznym uwzględnionym w ww.. Cele operacyjne - uczeń: - jest świadomy swoich mocnych stron, - potrafi mówić o swoich zaletach, - zna mocne strony swoich kolegów.Godzina wychowawcza 45 minut Poczucie własnej wartości jest jak dom na mocnych fundamentach.. Cele ogólne: - zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie, - wzmacnianie poczucia własnej wartości.. I tutaj może dokonać podsumowania lekcji na dwa sposoby.. Co to znaczy być człowiekiem wartościowym?. Umiejętność zaprezentowania drugiej osoby.Uczestnicy siedzą w kole.. Dajemy Ci taką możliwość!. Tematyka lekcji została podzielona na 5 modułów: Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w sposób werbalny i pozawerbalny (mimika, gesty, taniec, praca plastyczna)..

Ma poczucie własnej wartości.

2.Nauczyciel umieszcza na środku żółte koło, uczniowie układają wokół niego karteczki ze swoimi wartościami.. Karta pracy Budowanie poczucia własnej wartości Załącznik 3.wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); ukierunkowanie ucznia ku wartościom.. Radzenie sobie ze złością, scenariusz zabawy społecznej.. W formie krótkiej pogadanki wprowadza uczniów w temat wartości.. Mądrość, Pobierz scenariusze tutaj.. 5.SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ W KL. VI Wartości w moim życiu.. Lekcja została przeprowadzona 17.. Nauczyciel wita uczniów i przedstawia temat spotkania.. Kształtowanie pozytywnej samooceny.. Mam najlepsze relacje z .. Jestem dumny/a z ….. Najbardziej w moim wyglądzie podoba mi się .. Karta pracy Załącznik 2.. Nauczyciel prosi uczniów, aby podsumowali zajęcia.. Poziom - III etap edukacyjny - klasa I gimnazjum.. Rozdaje uczniom po jednej kartce i prosi aby napisali życzenie do.. 3.Burza mózgów.. Słonce pokazuje, które wartości są najbardziej cenione przez uczniów.. Czy ja też mam mocne strony?. Wychowawca pyta swoich podopiecznych, jaki związek ma poczucie własnej wartości ze spełnionym, wartościowym życiem..

Cel główny: Poznawanie wartości.

Potrafi ocenić siebie.. - poznaję siebie - kształtowanie pozytywnej samooceny, uświadamianie uczniowi jego mocnych stron.. Program "Wychowanie przez czytanie" jest adresowany do uczniów z klas 5-7.PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1.. Do czego są nam potrzebne?. Kiedy tablica będzie pełna, a uczniowie zakończą rundę, podkreślamy, że ta mnogość wartości na tablicy pokazuje, że każdy z uczestników jest samodzielną jednostką i podejmuje własneKonspekt zajęć Temat: Poczucie własnej wartości Cele: Uczeń potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia dotyczące spraw osobistych ( ćw.. Data dodania: 2010-06-13 22:54:10 Autor: Stanisława Podleśny Zapraszam do zapoznanie się ze scenariuszem zajęć dla dzieci, mających na celu wzmocnie poczucia własnej wartości oraz podniesienie samooceny u uczniów.W czasie trwania stażu umieszczałam scenariusze zajęć na portalach literka.pl, profesor.pl.. Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości.Postrzeganie swoich mocnych stron -scenariusz zajęć.. Cel szczegółowy: Pobudzanie do precyzowania preferowanych wartości życiowych i kształtowanie hierarchii wartości.. A / Każdy z uczniów podchodzi do tablicy i przylepia swoje trzy karteczki, prezentuje przy tym jedną wybraną.. Uświadomienie sobie swoich pozytywnych i negatywnych cech- autorefleksja..

Cele zajęć: 1.

Dzięki temu moja praca uzyskała szerszy wydźwięk a rodzice i społeczność lokalna była informowana na bieżąco o poczynaniach wychowanków .Cele ogólne: Rozpoznawanie i poprawne nazywanie emocji.. Moje miejsce w szkole (wrzesień) Cele modułu: Wdrożenie uczniów w życie szkolne poprzez zawarcie kontraktu, aktywność integracyjną oraz wskazanie im możliwości zaangażowania w życie szkolne.. Jakie byłoby nasze życie bez wartości?. Czas trwania: 2 x 45 minut.. 3.SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ.. Treść.. Te same wartości układane są na jednym promieniu, powstaje w ten sposób słońce.. poleca 85% 491 głosów.. Wiele badań pokazuje, że jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu życiowego.1.. Posiada umiejętności ułatwiające kontakty z ludźmi 4.. Czas trwania zajęć- 45 minut Materiały pomocnicze:Scenariusz zajęć godziny wychowawczej.. Cele szczegółowe: uczeń pozna znaczenie słowa "wartość"; pozna wartości uznane za ponadczasowe (prawda, dobro, piękno); dokona selekcji własnych wartości;Tematem tych zajęć będzie przybliżenie dzieciom wartości uniwersalnych, jakimi powinny się kierować w życiu, a więc takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, pokojowość, mądrość oraz przyjaźń.. Ćwiczenie I "Powitanie".Moduł I.. Przygotowane na licencji CC-BY-NCW tym wpisie znajdziesz linki, dzięki którym stworzysz kompletne, ciekawe zajęcia dla przedszkolaków o tematyce związanej z wartościami..

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Marta Stachura II.. Im więcej wartości się powtarza tym promienie są dłuższe.. Może posłużyć się następującymi pytaniami: Czym są wartości?. Niech powiedzą, co dla nich było ważne, czego się dowiedzieli o sobie.. Cel: Dostrzeganie swoich mocnych stron i prezentowanie ich, pozytywne myślenie o własnej osobie.. Cele zajęć: Cel ogólny: znaczenie wartości w życiu człowieka.. Zawarte są tu odnośniki do opowiadań, wierszyków, piosenek, zabaw matematycznych, ruchowych, kodowania, zabaw w języku angielskim, pomocy dydaktycznych, kart pracy, puzzli, prac plastycznych, a także kolorowanek.Scenariusz zajęć wychowawczych Temat: Moje mocne strony.. Zajęłam się tym tematem, gdyż dzieci małe są szczególnie zagubione w kulturzeScenariusz zajęć z doradztwa zawodowego I.. Włączyć film Lekcja życia.Moje wartości w życiu - scenariusz lekcji wychowawczej 1.Sprawy organizacyjne ustawienie stolików do pracy w grupie.. Uczniowie tworzą listę wartości materialnych .Wybrane do programu i omawiane w nim uniwersalne wartości moralne to: Szacunek, Uczciwość, Odpowiedzialność, Odwaga, Samodyscyplina, Sprawiedliwość, Pokojowość, Przyjaźń, Optymizm, Solidarność, Piękno, Przyzwoitość, Wolność, Życzliwość.. Przedmiot / Klasa: doradztwo zawodowe, klasa 7 SP III.. "Moje zalety i wady .. O wartości człowieka decyduje nie tyle to, co on sam myśli o sobie, lecz to, jakim jest w rzeczywistości.. Odpowiedzialność w grupie - scenariusz zajęć dla .Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi?. - kwestionariuszMoje sukcesy — budujemy poczucie własnej wartości.. Przeżycia, które wyzwoliły w nas energię 1.. Czas trwania: 45 min.. Każde dziecko otrzymuje papier i długopis.. Filmy.. Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu - Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia we współpracy z Kuratorium .• wie, co stanowi o wartości człowieka Potrzebne materiały (w zależności od zabaw wybranych do realizacji): • kwestionariusz badania mocnych stron (dla każdego dziecka) .. WPROWADZENIE .. A więc nie to, że ja sam uważam, że potrafię dobrze współżyć z innymi ludźmi, lecz to, że potrafię nawiązać przyjaźnie, mam kolegów i koleżanki i .Moje działanie, mój sukces!. 2020 r. Cel: Uświadomienie uczniom, że istnieją wartości, którymi ludzie kierują się w życiu i stanowią fundament ich istnienia, są "motorem", bez którego nie mogliby żyć.Karta pracy Budowanie poczucia własnej wartości Załącznik 1.. Scenariusz zajęć Mamy mocne strony - razem możemy więcej!. Cele szczegółowe: 1.. Daje poczucie bezpieczeństwa, chroni przed nadmiernym wpływem z zewnątrz, ale też dodaje odwagi, by zwiedzać świat.. Temat: Kim właściwie jestem Ja?. Nauczyciel kładzie na środku stolika złotą rybkę.. Ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola i grupy publikowałam na Facebooku oraz w prasie lokalnej.. Temat lekcji: Moje mocne i słabe strony.. Cele operacyjne: Uczeń: wymienia wartości życiowe, potrafi wymienić odróżnić wartości moralne od pozamoralnych,Scenariusz zajęć rewalidacyjnych w formie zdalnej dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II etap edukacyjny.. 1) Uczeń potrafi sporządzić listę własnych osiągnięć (2) Uczeń potrafi mówić innym o sobie w sposób pozytywny (2) Metody: Pogadanka Ćwiczenia aktywizujące - metoda sytuacyjna Forma pracy:Scenariusz lekcji wychowawczej Temat: Wartości moralne - co to takiego?. Pozytywnie myśli o sobie.. Cel ogólny: Wzmocnienie poczucia własnej wartości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt