Opis techniczny remontu dachu

Pobierz

Przedmiot opracowania.. 3-go Maja 31 AUTOR OPRACOWANIA: mgr in ż. Kazimierz PolowczykSep 10, 2020"Remont pokrycia dachu budynku filtrów SUW Miedary" str. 3 I. na przeprowadzenie remontu i wymiany pokrycia dachowego na dachu budynku zespoŁu szkÓŁ.. W SIERPCU.. Zakres stosowania Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej i pomocniczaI.. Budynek filtrów - trzykondygnacyjny, w konstrukcji murowano -3 OPIS TECHNICZNY 1.. Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont dachu budynku hali warsztatów szkolnych mieszczących się przy ul. Armii Krajowej 10 w Sierpcu.May 26, 2022opis techniczny.. OPIS TECHNICZNY.. obiekt: budynek zespÓŁ szkÓŁ-szkoŁa podstawowa i .. 10.0 Uwagi ko cowe 11.0 Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmianOPIS TECHNICZNY 1.. Opis stanu istniej ącego budynku.. ZAKRES OPRACOWANIA: Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont elewacji polegaj ący na wymianie tynkówWymiana šwietlików dachowych Roboty elektryczne wedlug odrebnego opracowania Opis stanu istniejqcego.. Podstawa opracowania.. Niniejsze opracowanie stanowi etap projektu jw.OPIS TECHNICZNY 1. falistych firmy cembrit.. Inwentaryzacja istniej ącej instalacji odgromowej dla potrzeb projektowania .. Część ogólna 1.1.. Nazwa i adres obiektu budowlanego Remont dachu i kominów w budynku przy ul. Le Ronde`a 57B w Katowicach 1.2..

Opis techniczny remontu dachu.

Nr ewidencyjny obiektu: I-90010.. Lokalizacja obiektu: ul. Tadeusza Kościuszki 49,49a; 50-011 Wrocław działki 31/9, 31/10, 31/12, 32, 11; obręb Stare Miasto, Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 49,49a; 50-011 Wrocław Stadium: Projekt wykonawczyOPIS TECHNICZNY do projektu docieplenia ścian podłużnych i dachu budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Koninie przy ul. Energetyka 1 1.. Opis techniczny robót remontowych pokrycia dachu i remontu kominów bu-dynku mieszkalnego wielorodzinnego Adres inwestycji: dz. ew. 8-773/1 przy ul. Kolegialnej 11 w Płocku, woj. mazowieckie Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.. Podstawa opracowania 1.. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.. 1.2.6 Kominy - murowane z cegły pełnej, popękane, nieszczelne, stan techniczny części wyprowadzonej ponad połacie dachu - wymagający remontu - poprzez przemurowanie i wykonanie nowych czapek betonowych.Jun 2, 2022Dach drewniany dwuspadowy, pokryty dachówk ą karpiówk ą w kolorze czerwonym.. Opis i wyliczenia j.m.. 2.OPIS TECHNICZNY REMONTU DACHU 1.0.. Wizja lokalna obiektu i pomiary inwentaryzacyjne.. Obowi ązuj ące przepisy i .Nr spec.techn.. 1 KNR 4-01 0508-03 Rozbiórka pokrycia z dachówki m2 26.69*0.65+3.3*0.42 m2 18.73 RAZEM 18.73 2 d.1..

Zlecenie Inwestora z określeniem zakresu remontu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis i ocena stanu istniej ącego3.0 Ogó lna charakterystyka budynku 4.0 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci 5.0 Stan istniej cy pokrycia 6.0 Zakres robót oraz technologia wykonania 7.0 Technologia robót rozbiórkowych.. Zlecenie Zamawiającego - Powiat Opolski, Opole - ul. 1 Maja 29.. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.. DO REMONTU DACHU BUDYNKU HALI WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO UL. ARMII KRAJOWEJ 10 .. azbestowo-cementowych na pokrycie z pŁyt .. Poszcz Razem 1 Remont pokrycia dachu budynku E F 1.1 Remont pokrycia dachu budynku E F-roboty budowlane 1 d.1.. Elewacja - tynk drobnoziarnisty o strukturze kamyczkowej malowany.. Obowiązujące przepisy i normy, w tym: 1.3.1. ul. Krakowskie Przedmie ście 65 działka o nr ewid.. Informacje wprowadzające 1.1.Inwestor Inwestorem jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Energetyka 1, 62-510 Konin 1.2.Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano na podstawie :1 8 OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO 1.. Przedmiot opracowania i lokalizacja Przedmiotem projektu remontu jest DACH Budynku Urz ędu Miasta Szczecin w obr ębie jego skrzydeł bocznych (tj. skrzydła wschodniego oraz zachodniego)..

i. dane ogÓlne: zadanie: remont i wymiana pokrycia dachu z pŁyt .

8.0 Wyko czenie pomieszcze 9.0 Technologia wykonania robót malarskich.. lokalizacja: 62-240 trzemŻal, gm .OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: Remontu poszycia dachu oraz tynków zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie, budynek B, na działce nr: 290/2 Kościerzyna, ul. Strzelecka 1 1.. Stropodach- plyty panwiowe oparte na écianach noénych podluŽnych Dach- pokryty .RPK PartnerInwestycja: Remont elewacji budynku, remont balkonów oraz dachu.. Zlecenie Inwestora 2.. Dane ogólne 1.1.. Dane ogólne Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany remontu drewnianej konstrukcji dachu na budynku Kościoła Rektoralnego przy ul. Narutowicza 31 w Kraśniku.. 1 KNR-W 4-01 0416-04 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty-analogia-wy-1 day ago ZLECENIODAWCA: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Tryb..

512,60 Powierzchnia dachu - Sciany zewnetrzne murowane na lawach fundamentowych, otynkowane.

Przedmiotem zamówienia jest remont elementów pokrycia dachów budynku filtrów SUW Miedary w Tarnowskich Górach, przy ul. Polarnej 71.. Pokrycie dachu - w znacznej mierze zniszczone, nieszczelne - wykruszona zaprawa, widoczne ubytki i szczeliny.. Polna 7 Projektanci: ARCHITEKTURAOPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWYCH POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny LOKALIZACJA: Piotrków Tryb.. Podstawa opracowania.. Projekt niniejszy wykonuje się na zlecenie Kościoła Rektoralnego , ul. Narutowicza 31, 23-200 Kraśnik.. Kominy murowane z cegły klinkierowej.. Dane powierzchniowe i kubaturowe Powierzchnia zabudowy : 662,0 m2 Kubatura : 3.406,0 m3 2.. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest opis robót remontowych związanych z dociepleniem stropodachu, wymianą pokrycia papowego wraz z blacharką, oraz przemurowanie kominów wentylacyjnych i wymianą odgromówki naogólnobudowlanych związanych z remontem dachu wraz z urządzeniem ochrony odgromowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie przy ul. Krupniczej 42A 1.2.. Podstawa opracowania - umowa z Inwestorem nr SP /08 z dnia r., - pomiary inwentaryzacyjne wykonane w m-cu kwiecie 2008r., - mapa sytuacyjno-wysokociowa w skali 1:500, - uzgodnienia .OPIS TECHNICZNY do Projektu Wykonawczego remontu instalacji odgromo wej na fragmencie dachu budynku S ądu Apelacyjnego w Białymstoku, ul Mickiewicza 5 - /cz ęść wysoka bu-dynku/.. Inwestor Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice 1.3.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU BUDYNKU SZPITALA W OZIMKU PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 31 1. gimnazjum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt