Przykłady postawy tolerancyjnej

Pobierz

Podsumowująca - nauczyciel mocno podkreśla negatywny charakter zachowań dyskryminacyjnych, pokazuje tolerancję jako akceptację drugiego człowieka - uczniowie pracując w grupach wyciągają z lekcji wnioski w formie haseł (na tej lub następnej lekcji zapisują je na kartonach iZna zasadę tolerancji, wie, co jest fundamentem postawy tolerancyjnej: poszanowanie drugiego człowieka, jego ludzkich potrzeb, Potrafi podać historyczne przykłady działań o istotnym znaczeniu dla problemu tolerancji, Rozumie problem granic tolerancji, potrafi podać przykłady zachowań, które powinny być wyjęte spod zasady tolerancji.Następnie prosimy uczniów, aby na podstawie przyniesionych przez siebie wycinków prasowych, obejrzanych filmów i wiadomości z historii podali przykłady obu postaw - tolerancyjnej i nietolerancyjnej.. i zasady asertywności.. Wskazuje nie tylko na zgodę na odmienność, ale również na zaproszenie do obecności.Tolerancja - czy można ją rozwijać?. Kryteria sukcesu: Wyjaśniam pojęcia: tolerancja, ksenofobia.. Przykłady Odmieniaj.. Współcześnie.. poleca 85 %.. Jako ludzie tolerancyjni nie możemy się zgadzać na drastyczne naruszanie reguł życia w wspólnocie np. stosowanie przemocy.Powyższe przykłady stanowią jedynie nakreślenie problemu, wskazanie, że nie każdy objaw, który uznajemy za oznakę niechęci, musi wiązać się z postawą mizoginistyczną..

O budowaniu postawy tolerancyjnej nie tylko w szkole.

Prawda/Fałsz1.. Termin "polityczny" pochodzi z języka greckiego i oznacza tyle, co "cywilny", "należący do społeczeństwa" (Kopaliński, 1990, s. 403).Tolerancja to postawa lub zachowanie zakładające poszanowanie poglądów, uczuć, przekonań odmiennych od własnych.. Burza mózgów, uczniowie podają odpowiedzi na pytanie, nauczyciel zapisuje odpowiedzi na dużej kartce papieru, a następnie podsumowuje wypowiedzi dzieci, wyjaśnia pojęcie (tolerancja - "poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych") i podaje przykłady tolerancyjnej postawy.. Państwo i demokracja - podać przykłady działań władzy państwowej;«przyjmowanie postawy tolerancyjnej wobec poglądów lub czynów innych ludzi, bez względu na to, czy uznaje się je za słuszne» 2.. Do tego, by być tolerancyjnym konieczne jest odpowiednie podejście do sprawy i właściwy system wartości.0 -6pkt.. Uczniowie grupują artykuły prasowe opisujące obie postawy.. konfliktu ról autorefleksji, [ocena zjawiska, społecznych; wskazać swoje dostrzeganie - wymienić problemów .. Autor: Kinga Białek.. «przyjmowanie postawy tolerancyjnej wobec poglądów lub czynów innych ludzi, bez względu na to, czy uznaje się je za słuszne».. Język angielski.. «osłabienie rygoru, złagodzenie norm, przepisów itp. ».. «wprowadzanie i stosowanie zasad liberalizmu politycznego lub ekonomicznego».Dzięki tolerancyjnej polityce wyznaniowej udało się unikać elektorowi zamieszek religijnych..

- podać przykłady - dokonać w swoim środowisku.

.Podaj przykłady ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu;, Wyjaśnij pojęcie ksenofobia, Wyjaśnij pojęcie rasizm, Wyjaśnij pojęcie szowinizm, Wyjaśnij pojęcie tolerancja;, Odróżnij postawę tolerancyjną od postawy bezkrytycznej akceptacji;, Podaj przykłady stereotypów., Wyjaśnij pojęcie stereotyp;, Wymień cechy stereotypu; , Wyjaśnij, .Wymień dwa skutki skrajnej ksenofobii i nietolerancji.. Jesteś osoba tolerancyjną, szanujesz odmienność innych i ich prawo do własnego zdania.. «osłabienie rygoru, złagodzenie norm, przepisów itp. "Smok Josh".Tolerancyjna w taki sposób osoba zdaje się mówić: "Witaj w naszym świecie, twoim i moim, w świecie, w którym ty i ja jesteśmy różni".. adjective taki, który toleruje (lub w którym się toleruje) odmienne od przyjmowanych przez siebie postawy czy poglądówkształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec odmienności, rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, uczeń: .. różniących się od własnych") i podaje przykłady tolerancyjnej postawy.. Dodano: 14 września 2017.. Co możemy zrobić, aby wiek dwudziesty pierwszy również nie zapisał się w podobny sposób w pamięci .Rodzic musi być w tej sytuacji przykładem osoby tolerancyjnej; nie oceniającym, nie traktującym "z góry" innych, lecz pełnym akceptacji i otwartym na innych człowiekiem; wrażliwym i wyzbytym uprzedzeń..

Wiedza o społeczeństwie.Podaj przykłady.

Dzielimy klasę na dwie grupy:Art. 1 Deklaracji zasad tolerancji.. Podaję przykłady braku tolerancji.nie innych osób lub grup społecznych i promowanie postawy tolerancyjnej.. Podsumowanie i test.. 14 Anzenbacher podaje tutaj następujące przykłady: "należy", "można", "nakazany", "zakazany", "dozwolony", "obowiązek", "sumienie", "odpowiedzialność", "grzech", "wina",Przyjęcie postawy tolerancyjnej nie oznacza jednak bezkrytycznej akceptacji wszystkich odmienności, porzucenia własnych przekonań czy zobojętnienia na problemy społeczne.. - uzasadnić potrzebę przeciwstawiania się przejawom ksenofobii, w tym szowinizmowi i antysemityzmowi; - przedstawić społeczne konsekwencje stereotypizacji.. W ramach profilaktyki najlepsze rezultaty daje wpajanie dzieciom od najmłodszych lat postawy tolerancyjnej dla każdego, bez względu na płeć, kolor skóry .wos.4.5.Tolerancja i przejawy ksenofobii - Koło fortuny.. Bardzo ważnym słowem jest tu zakładające, czyli mogę, ale nie muszę.. 4.przyjmowanie postawy tolerancyjnej odwilż, osłabienie rygoru zliberalizowanie, złagodzenie wprowadzanie, stosowanie zasad liberalizmu ..

Słowo "witaj" jest dla tej postawy kluczowe.

Rozpoznaję przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu - podaję przykłady.. Rodzic winien zwracać uwagę na to, co mówi do dziecka, czy jest to zgodne z postawą tolerancyjną.Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności.. postawy uległości, w praktyce warunki postawy asertywne agresji i manipulacji.. Wyjaśnij podane definicję: mniejszość etniczna, mniejszość narodowa, migracja, emigracja, imigracja, uchodźca, Polonia.. Podaj przykłady ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu;, Wyjaśnij pojęcie ksenofobia, Wyjaśnij pojęcie rasizm, Wyjaśnij pojęcie szowinizm, Wyjaśnij pojęcie tolerancja;, Odróżnij postawę tolerancyjną od postawy bezkrytycznej akceptacji;, Podaj przykłady stereotypów., Wyjaśnij .- uzasadnić słuszność postawy tolerancyjnej.. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.. Biorąc pod uwagę wielkość handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa między Stronami, szczególną wrażliwość .podaje przykłady cnót/wartości obywatelskich [odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna]; wymienia najwybitniejszych Polaków XX i XXI wieku.- uzasadnić słuszność postawy tolerancyjnej.. W zwro-cie "poprawność polityczna" szczególnie ważne jest określenie "polityczna".. Z żalem należy przyznać, że wiek dwudziesty przeszedł do historii jako wiek nietolerancji.. Tolerancja np. akceptowanie kogoś, akceptowanie jego odmienności np. emo itd., akceptowanie religii np. jeśli się nie mylę to ludzie wyznania islamu nie akceptują innych .Cel lekcji: Poznasz przykłady postaw tolerancji.. Inaczej: pewna wyrozumiałość.. Tolerancja polega na: respektowaniu cudzych praw i cudzej własności; uznaniu i akceptacji różnic indywidualnych; umiejętności słuchania, komunikowania się i rozumienia innych; docenianiu rozmaitości kultur; otwarciu na cudze myśli i filozofię; ciekawości i nieodrzucaniu nieznanego;rasizm, inne poglądy muzyczne, inne poglądy artystów np jak ktoś mówi, że Justin to gej, wyśmiewanie się z osób, które inaczej zachowują się niż grupa, nie akceptowanie religii.. 4.Jakie są granice tolerancji?. - uzasadnić potrzebę przeciwstawiania się przejawom ksenofobii, w tym szowinizmowi i antysemityzmowi; - przedstawić społeczne konsekwencje stereotypizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt