Program zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski klasa 7

Pobierz

codziennym życiu bardzo się przydaje.. Klasa 2 - wykreślanka.. Kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.. "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze" - klasa VII SP "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze" - klasa VII SP Opracowanie: p. Izabela Wojciechowska - Stoińska Pliki do pobrania KL VII-VIII SP ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYROWNAWCZE 30 10 2020 - Kopia.doc (292.00 KB) KL VII-VIII ZAJECIA DYDAKTYCZNO WYROWNAWCZE 6 11 2020 - Kopia.docx (640.78 KB)PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV- VII W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego odbywają się w klasach IV, V, VI, i VII w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdego poziomu.Z myślą o tych uczniach opracowano program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, by uzupełnić ewentualne braki wiedzy - ćwiczyć umiejętności polonistyczne (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie, naukę o języku).. Stymulowanie rozwoju wszystkich procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia .Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Znaj ą warto ść słów i potrafi ą je zastosowa ć. owodzenia!.

Klasa 6 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (środa) Download.

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji .Przewidywane osiągnięcia uczniów 1.. Klasa 7 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (czwartek) Download.Program jest skierowany do uczniów klasy III od marca do czerwca 2007 i do tych samych uczniów w kl. IV od września do lutego.. Uczniowie dostrzegaj ą potrzeb ę poprawno ści j ęzykowej.. Temat lekcji : Bez czasownika ani rusz !Rok szkolny 2012/2013.. Temat lekcji: Utrwalenie wiadomości związanych z pisownią wyrazów wielką i małą literą.. Przyjemnej zabawy!. Wyrównanie deficytów i zaległości w nauce.. Oprócz tego priorytetem na zajęciach wyrównawczych będzie motywacja do nauki, zwiększenie szansy na dobry wynik sprawdzianu po VI klasie.PLAN PRACY.. Język polski • zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących dodatkowego wyjaśnienia materiału • wizualizacja - stosowanie pomocy dydaktycznych i aktywnych metod nauczania zwiększających efektywność przyswajania wiedzy • praca w grupach wg zasady uczeń słaby + uczeń zdolnyZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (język polski) Data: 31.03.2020r.. Klasa 2 - matematyczna kolorowanka.. Rozwijanie umiejętności umożliwiających uczniom podjęcie dalszej nauki w szkołach zawodowych.. Zajęcia skierowane były do dzieci, które z różnych powodów wykazują trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.CELE ZAJĘĆ: Korygowanie, kompensowanie i usprawnianie uczniów mających braki..

Klasa 5 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (środa) Download.

Klasa 2 - czas.. Poprawne posługiwanie się nim czy to wProgram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w kl.IV-VIII SP realizowanych w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach".. ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO.. Znasz grę w "Państwa - miasta?". JĘZYK POLSKI - Klasa VI , VIII.. Dbaj ą o poprawno ść ortograficzn ą i interpunkcyjn ą.. 1.3.Uwagi dotyczące realizacjiZajecia dydaktyczno- wyrownawcze z matematyki.doc (26.00 KB) zajecia dydaktyczno-wyrownawcze Rzeczownik.doc (91.50 KB) zajecia dydaktyczno-wyrownawcze Wykonaj cwiczenia - Karta pracy.doc (55.50 KB) Przymiotnik.docx (15.15 KB)Związki frazeologiczne - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego.. Potrafi ą tworzy ć poprawne komunikaty j ęzykowe.. I. WSTĘPi liczebniki w prawidłowy sposób na co dzień.. Cel główny: Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki..

obrej zabawy z gramatyką języka polskiego.

Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Ćwiczenia umiejętności ortograficznych - wyrazy ze zmiękczeniami 1.Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego uczestniczyło pięciu uczniów z klasy IV i jeden z klasy V.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania .Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla kl. IV-VI Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego jest adresowany do uczniów klas IV-VI, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opanowaniu treści z podstawy programowej języka polskiego.Feb 10, 2021 A ponadto: 1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.1.. Metody i techniki nauczania - indywidualna praca z tekstem, - zbiorowa praca z tekstem, - rozmowa, - gry dydaktyczne, - mapa mentalna,NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2012/2013 CELE: 1.. Będą prowadzone w grupie liczącej 6 osób..

Język polski , klasa IV, V.

Treści nauczania: 1.. Wstęp Prezentowany program został opracowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego.ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.. Witam.. Zajecia wyrównawcze z matematyki dla klasy 4 obejmuja tych uczniów, którzy chodzili na dodatkową lekcję matematyki w piątki.. 6.Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucia wiary we własne siły.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego: 27- 28.05.2020 rodzy uczniowie proponuję dzisiaj spotkanie z dykcją.. 5.Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII [1] "Przyjazna polszczyzna" Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.. Na dzisiejszych zajęciach utrwalisz sobie zasady pisowni wyrazów wielką i małą literą.Klasa 4 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (wtorek) Download.. Obejmuje on wymagania z podstawy programowej, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Czas pracy: ok. 20 minut .. Korzystaj ą ze słowników i poradników j ęzykowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt