Podział organizmów ze względu na sposób odżywiania

Pobierz

Autotroficzne = samożywne: fotosynteza.. -roślinożerne.. We współczesnej systematyce organizmy zostały podzielone na pięć królestw: bakterie, protisty, grzyby, rośliny i zwierzęta.1.. Na talerzu osoby, która chce się żywić w ten sposób, nie może zabraknąć źródła białka, ale też różnokolorowych warzyw.Fotoautotrofy - samożywne organizmy pozyskujące pożywienie na drodze fotosyntezy.Zalicza się je do roślin, protistów i sinic.Dawniej wszystkie organizmy wyposażone w chlorofil zaliczano do jednego królestwa - roślin.. Organizmami samożywnymi są głownie rośliny zielone.. Charakteryzuje organizmy samożywne- autotrofy (przebieg fotosyntezy) oraz grupy żywieniowe organizmów cudzożywnych- heterotrofów.Sposób odżywiania się organizmów: samożywne (autotrofy)-wytwarzają pokarm w procesie fotosyntezy i chemosyntezy.. Jest to pobieranie przez komórki substancji płynnych.. -mięsożerne.. Istotne jest także ich pochodzenie - najlepiej, jeżeli są one ekologiczne.. Ze względu na rodzaj pobieranego pokarmu zwierzęta możemy podzielić na mikrofagi oraz makrofagi.Holistyczne odżywianie opiera się na dobieraniu zdrowych, świeżych i sezonowych produktów.. Cel ogólny lekcji: • przypomnienie głównych typów odżywiania występujących w przyrodzie • zrozumienie, dlaczego fotosynteza jest kluczowym procesem zachodzącym na Ziemi • poznanie składników .Organizmy możemy podzielić ze względu na sposób odżywiania się na organizmy samożywne oraz cudzożywne..

Lekcja przedstawia podział organizmów ze względu na sposób odżywiania.

Podział organizmów ze względu na sposób odżywiania Organizmy: samożywne - wytwarzają samodzielnie pokarm dzięki fotosyntezie, należą do nich rośliny, niektóre protisty i nieliczne bakterie cudzożywne - pobierają pokarm z otoczenia w postaci gotowych substancjiPodział zwierząt ze względu na sposób odżywiania; Lokalizacja gruczołów dokrewnych (przysadki mózgowej, szyszynki, tarczycy, przytarczycy, grasicy, nadnerczy, trzustki, nadnerczy) Porównanie cech 5 królestw (bakterii, protistów, roślin, grzybów, zwierząt) pod względem budowy, odżywiania i oddychaniaŚrodki dydaktyczne: mikroskop, preparat mikroskopowy - przekrój poprzeczny liścia pelargonii, foliogramy - podział organizmów ze względu na sposób odżywiania się, przekrój poprzeczny liścia, schemat procesu fotosyntezy, czynniki warunkujące intensywność fotosyntezy, rzutnik, jodyna, bulwa ziemniak, nasiona słonecznika, kartki z zapisanym zadaniem powtórzeniowym, ilustracje przedstawiające rośliny pasożytnicze i drapieżne.Odżywianie się bakterii: 1.. Posiadają one zdolność do odżywiania .Podział, budowa i funkcje węglowodanów (sacharydy, cukry, cukrowce) Rodzaje mutacji Rodzaje inhibicji (nieodwracalna, odwracalna, kompetycyjna, niekompetycyjna)- podzielić organizmy ze względu na sposób odżywiania - wymienić przykłady organizmów samożywnych oraz różnych grup organizmów cudzożywnych - wymienić specyficzne przystosowania niektórych organizmów do rodzaju pobierania pokarmu..

Metoda:Uzupełnij schemat podziału organizmów ze względu na sposób odżywiania się.

Z kolei organizmy cudzożywne można dalej podzielić na dwie podgrupy.. -wszystkożerne.Organizmy ze względu na sposób odżywiania się dzielimy na: samożywne (rośliny, niektóre bakterie) - wytwarzają pokarm z dwutlenku węgla i wody przy udziale światła; proces ten nazywamyPodział organizmów żywych ze względu na sposób odżywiania: autotrofy (organizmy samożywne): fotoautotrofy; chemoautotrofy; heteroautotrofy (organizmy cudzożywne): holozoiki; półpasożyty i pasożyty; saprobionty; W podziale tym pominięto miksotrofy, ponieważ mają one znikome znaczenie.. Zaś do drugich zaliczamy organizmy, które pokarm pobierają z otoczenia.. Organizmy samożywne same syntetyzują związki organiczne, organizmy cudzożywne korzystają ze związków organicznych wytworzonych przez autotrofy lub inne heterotrofy.Ze względu na sposób odżywiania się organizmy dzielimy na samożywne(autotroficzne) i cudzożywne(heterotroficzne).. Podaj po jednym przykładzie.Prawda: Organizmy cudzożywne nie potrafią samodzielnie wytworzyć pokarmu., Organizmy samożywne przeprowadzają proces fotosyntezy., W procesie fotosyntezy rośliny pobierają z dwutlenek węgla, a wydzielają tlen, Fotosynteza zachodzi w chloroplastach., Chloroplasty zawierają zielony barwnik - chlorofil., Roślinożercy żywią się pokarmem roślinnym., Roślinożercy wykształciły .Start studying Sposoby odżywiania się organizmów..

W związku z tym określane ...Istnieje jeszcze jeden sposób wchłaniania - pinocytoza.

Heterotroficzne = cudzożywne.. Te ostatnie charakteryzuje przede wszystkim obecność chloroplastów i zdolność do fotosyntezy.. Do pierwszych należą te, które potrafią wytworzyć pokarm z H2O, CO2 oraz soli mineralnych.. Działanie ucznia: Lekcja on-line w czasie rzeczywistym/Lekcja on-line (praca samodzielna) 3 .. Ostatnim, końcowym etapem odżywiania jest pozbywanie się resztek niestrawionego pożywienia i toksycznych substancji.. NaCoBeZu/ strony w podręczniku - potrafię dokonać podziału organizmów ze względu na sposób odżywiania się, - wiem, co to jest fotosynteza,Podział ze względu na widoczność reakcji:-Indykatory biocenotyczne - reakcje widzialne gołym okiem na poziomie: osobniczym, populacyjnym, biocenotycznym i krajobrazowym; - Indykatory biogeochemiczne - reakcje niewidzialne, ale możliwe do zmierzenia.. Potrfią one wytwarzać związki organiczne (węglowodany) z dwótlenku węgla i wody przy udziale energii świetlnej i chlorofilu.Organizmy żywe ze względu na sposób pobierania pokarmu, dzielą się na: samożywne (autotrofy) i cudzożywne (heterotrofy)..

Postawy: - świadomość znaczenia wszystkich organizmów żyjących na naszej planecie.

Podział na typy ze względu na funkcję organizmów bioindykacyjnych (M. J. Barker 1976):Jakie związki chemiczne występują w organizmach?, Wymień główne funkcje cukrów, Wymień główne funkcje białek, Podaj główne funkcje tłuszczów, Co to jest komórka?, Jak dzielimy komórki?, Wymień elementy komórki zwierzęcej, Wymień elementy komórki roślinnej, Jak dzielimy organizmy ze względu na sposób odżywiania?, Wyjaśnij pojęcie "organizmy samożywne", Wyjaśnij .Ze względu na kryteria takie jak sposób odżywiania, rozmnażania, obecność wici itp. podzielono go na trzy nieformalne grupy: protisty zwierzęce (pierwotniaki), protisty grzybopodobne i protisty roślinopodobne.. Pierwszą stanowią organizmy pobierające .Plan metodyczny lekcji w kl. I Temat lekcji: Odżywianie - podstawowa potrzeba organizmu.. Dział programowy: Funkcjonowanie organizmu człowieka jako zintegrowanej całości.. Z kolei organizmy cudzożywne można dalej podzielić na dwie .dokonasz podziału organizmów ze względu na sposób odżywiania się określisz, na co najmniej dwóch przykładach, jak zmiana klimatu wpływa na odżywianie się organizmów Związek z podstawą programową: VI.. Organizmy możemy podzielić na podstawie obecności lub braku jądra komórkowego na jądrowe i bezjądrowe.. Odżywianie.. Organizmy samożywne odżywiają się dzięki fotosyntezie lub chemosyntezie .Sposoby odżywiania się organizmów.. 9) odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu; Klasa: IV .. cudzożywne (heterotrofy) -odżywiają się innymi organizmami.. Ze względu na sposób odżywiania wyróżniamy organizmy samożywne - autotrofy, i organizmy cudzożywne - heterotrofy.. Pojęcia: a. kluczowe:Podsumowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt